Nya regler stärker långsiktighet och hållbarhet inom alternativa investeringar

Nyhet
Jenny Askfelt Ruud, Chef för Alternativa investeringar på AP4, menar att på grund av det tidigare begränsande regelverket har allokeringen till onoterade investeringar – utöver investeringar i fastighetsbolag – varit relativt liten.

- Med de nya placeringsreglerna ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor utveckla AP4:s strategi och position inom alternativa investeringar och arbeta vidare med integrationen av hållbarhet i vår investeringsprocess.

Hur ligger ditt arbete i linje med AP4:s fokusområde Klimat & miljö?
-Övergripande arbetar jag för att AP4 ska vara drivande i integrationen av hållbarhet inom alternativa investeringar genom att driva på förvaltare och investeringsteam att i större grad inkludera hållbarhetsomställningen i sin investeringsstrategi och process samt ägaragenda. Men också att driva på utvecklingen av förvaltares interna hållbarhetsarbete med hänsyn framförallt till mångfald och affärsetik. Ett annat fokusområde för oss är att identifiera och göra dedikerade investeringar i fonder och tillgångar som ökar omställningstakten till ett hållbart samhälle.

- Jag brinner för långsiktiga hållbara investeringar och vi arbetar idag aktivt för att hitta investeringar där vi kan bidra till och dra fördel av den nu pågående omställningen till en lågkoldioxidekonomi. Många av dessa tillgångar och bolag är inte listade och i relativt tidiga faser med behov av expansionskapital. Även här ser jag utökade möjligheter att göra denna typ av investeringar när nästa steg av placeringsreglerna för onoterade direktinvesteringar genomförs.

Kan du ge några konkreta exempel på investeringar ni skulle vilja göra?
- AP-fondernas uppdrag är långsiktigt och det finns goda förutsättningar att vara en mycket långsiktig och ansvarstagande direktägare av onoterade tillgångar. På samma sätt som vi idag får investera i onoterade fastighetsbolag såsom Vasakronan och Rikshem, skulle vi i framtiden kunna göra liknande investeringar i infrastrukturbolag. Vi skulle även vilja göra investeringar i onoterade bolag och i kreditportföljer tillsammans med andra långsiktiga, likasinnade ägare. Internationellt är det vanligt att pensionsfonder är långsiktiga direktägare i onoterade verksamheter.