Regeringens utvärdering positiv

-AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet och samtidigt minskat sina kostnader jämfört med föregående år. Det tryggar våra framtida pensioner, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande rörande regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet.

De senaste fem årens goda börsutveckling har gett ett starkt bidrag till AP-fondernas resultat. Under 2016 uppgick det samlade resultatet för buffertfonderna till 118 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,7 procent,

Utvärderingen visar att AP-fondernas samlade genomsnittliga avkastning per år sedan starten 2001 är 5,6 procent, vilket väl överstiger inkomstindex som under samma period ökat med 3,0 procent per år. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet. AP-fondernas andel av inkomstpensionssystemets tillgångar har ökat från 10 till 15 procent sedan start.

En externt genomförd studie visar att AP1–AP4 är kostnadseffektiva jämfört med ett urval utländska pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek. Utvärderingen konstaterar att det är viktigt att ständigt arbeta för en hög kostnadseffektivitet.

Regeringen ser positivt på det arbete med hållbarhet som AP-fonderna och AP-fondernas Etikråd bedriver. I flera fall har hållbarhetsarbetet fått utmärkelser både i Sverige och internationellt. Regeringen konstaterar att frågorna är viktiga och arbetet bör fortsätta med oförminskad intensitet.

Regeringen bedömer det positivt att AP1–AP4 under 2016 ökat fokus på samarbete mellan fonderna, som kan bidra till ökad kostnadseffektivitet utan negativ påverkan på fondernas självständighet eller diversifiering av förvaltningsmodellerna.

Under 2016 utbetalades totalt 27 miljarder kronor netto från samtliga buffertfonder till inkomstpensionssystemet. Motsvarande siffra för AP4 var 6,6 miljarder kronor.

Buffertfondernas kapital uppgick till 1 321 miljarder kronor vid 2016 års slut, vilket är 91 miljarder kronor mer än vid föregående årsskifte. AP4:s andel av dessa var 334 miljarder. Under 2016 uppgick AP4:s resultat efter kostnader till 30,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 10,0 procent.

Regeringens samlade bedömning är att AP4 under 2016 har infriat rollen att hantera nettoflöden mellan in- och utbetalningarna i inkomstpensionssystemet så som avsett. AP4 har även bidragit till inkomstpensionssystemets långsiktiga finansiering samt aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor. På hållbarhetsområdet har AP4 varit en pionjär inom lågkoldioxidstrategier sedan 2012. Sammantaget anses AP4 ha infriat regeringens förväntningar på fonden.