Remissvar - Nya regler om prospekt

Fjärde AP-fonden avger härmed remissvar på förslaget - Nya regler om prospekt (2012:1)

Fjärde AP-fonden tillstyrker förslaget till ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Fjärde AP-fonden hade vid årsskiftet 2011/12 en svensk aktieportfölj med ett  marknadsvärde om cirka 37 miljarder kronor. Det innebär att fonden är bland de  större institutionella ägarna på svensk aktiemarknad. Inräknat internationella  aktieinvesteringar uppgick aktieportföljen till ett värde av nära 118 miljarder  kronor.

Fjärde AP-fonden har ett mycket långt mandat som förvaltare av medel inom det  svenska inkomstpensionssystemet. Fondens möjligheter att lämna en hög avkastning  till nuvarande och kommande pensionärer är starkt beroende av att aktiemarknader  fungerar och upprätthåller allmänhetens förtroende. En aktiemarknad måste  upplevas som en attraktiv marknadsplats för de företag som behöver riskkapital  för expansion. En väl fungerande aktiemarknad ökar fondens chanser att över tid  skapa en hög avkastning till gagn för svenska pensionärer.

Läs hela remissvaret här.

Stockholm 2012-03-06

FJÄRDE AP-FONDEN