Fjärde AP-fondens remissvar "Nya regler för AP-fonderna"

Fjärde AP-fonden har idag lämnat in fondens remissvar avseende Ds 2015:34, "Nya regler för AP-fonderna".

Fjärde AP-fonden (AP4) välkomnar att man efter 15 års tid gör en översyn av hur systemet kan förbättras i syfte att skapa största möjliga nytta för Sveriges nuvarande och blivande pensionärer.

Sammanfattningsvis avstyrker dock Fjärde AP-fonden föreslagna ändringar i Ds 2015:34.
Skälen till detta ställningstagande är primärt:

  • Risken är påtaglig att det presenterade förslaget leder till en struktur med högre kostnader och lägre avkastning, vilket i sin tur skulle resultera i lägre pensioner.
  • AP-fondernas möjlighet att framöver agera som en långsiktig och ansvarstagande investerare försvåras, eller rent av omöjliggörs, genom att rollerna som kapitalägare och kapitalförvaltare skiljs åt.
  • Med en struktur där förvaltningen utvärderas på årlig basis och där samtliga fonder har att förhålla sig till en gemensam "referensportfölj" ökar likformigheten och kortsiktigheten i förvaltningen av buffertkapitalet. Det kommer inte gagna nuvarande och blivande pensionärer.
  • Förslaget saknar nästan helt en relevant konsekvensanalys av det genomgripande förslag som presenterats. Externa konsulter har skattat kostnader till tre till sex miljarder. Det kan ställas mot en vagt skattad kostnadsbesparing om 30-60 miljoner.

I en kommentar till remissvaret säger Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson:

- Jag beklagar att en så viktig fråga om hur buffertkapitalet skall förvaltas har utmynnat i ett förslag som så uppenbart skulle vara till förfång till vår slutliga uppdragsgivare, Sveriges nuvarande och blivande pensionärer.

Fjärde AP-fondens remissvar till Ds 2015:34