Remissvar på förslag till ändring i aktiebolagslagen

Fjärde AP-fonden avger härmed remissvar på förslag till ändring i aktiebolagslagen (2005/551).

Fjärde AP-fonden tillstyrker förslaget. Fonden vill samtidigt understryka att det inte innebär att vi i övrigt kan acceptera en amerikansiering av svensk företrädesrätt. Fonden hävdar att aktieägarnas lagstadgade företrädesrätt till nya aktier är något som ska värnas.

Fonden skulle däremot vilja se en förenkling av bolagens möjligheter att utnyttja företrädesemissioner, så att dessa inte framstår som krångligare än riktade emissioner. Ett förslag till förenkling är att ta bort prospektkravet vid företrädesemissioner och även möjliggöra en tidsmässigt kortare genomförandeprocess.

Läs hela remissvaret här.