Resultatrapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande

Idag publiceras resultaten av enkätundersökningen som i september 2009 skickades till styrelseordförande i de 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Hela 84 % av bolagen svarade på enkäten.

Undersökningen behandlar fyra huvudområden: företagets styrande riktlinjer och förpliktelser; implementering och efterlevnad; kommunikation och rapportering; samt styrelsens ansvar. Företagen tillfrågades om riktlinjer som rör mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och klimat, anti-korruption, ansvarsfull affärsetik samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Resultaten visar att de bolag som arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor också kommit längst med att integrera dessa frågor på såväl strategisk som operativ nivå. Gemensamt för dessa företag är att de ser hållbarhetsfrågorna både som en möjlighet och en förutsättning för god affärsverksamhet och att de därmed bidrar till att skapa värde.

Slutsatser från undersökningen:

 • Styrelser och koncernledningar säger sig lägga stor vikt vid hållbarhetsfrågor och hela 75 procent av bolagsstyrelserna anser att de själva besitter nödvändig kompetens för att följa upp hållbarhetsarbetet.
 • Hållbarhetsfrågor återspeglas inte i bonussystemen.
 • Över 90 procent av bolagen har styrande riktlinjer inom något av hållbarhetsområdena i undersökningen. En majoritet har riktlinjer för samtliga områden. 
 • Alla bolag har inte kommit lika långt när det gäller implementering av riktlinjerna. 
 • Miljö- och klimatfrågor upplevs som lättast att koppla till ekonomisk vinst och affärsmöjligheter, däremot saknar hälften av bolagen ett strukturerat arbete med mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.  

  Rapporten med slutsatser från undersökningen kan laddas ned från www.hallbartvardeskapande.se/

Vad är Hållbart värdeskapande?

Femton svenska institutionella investerare – med ett förvaltat kapital på 4000 miljarder kronor – står bakom projektet Hållbart värdeskapande.

Tillsammans har institutionerna 550 miljarder kronor placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar per 30 juni 2009 20 procent av kapitalet på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen.

Målet med investerarsamarbetet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för ett långsiktigt värdeskapande.

Följande investerare står bakom Hållbart Värdeskapande:

 • Andra AP-fonden
 • DnB NOR
 • Fjärde AP-fonden
 • Folksam
 • Första AP-fonden
 • Handelsbanken
 • KK-stiftelsen
 • meta asset management
 • Nordea Investment Funds
 • SEB
 • Skandia Liv
 • SPP
 • Swedbank Robur
 • Svenska kyrkan
 • Tredje AP-fonden

Som en av initiativtagarna till projektet har Fjärde AP-fonden valt att själv besvara enkäten som skickats ut till företagen.