Svensk delegation deltog i G20 och B20-möten om grön finansiering

G20 har tillsatt en ny arbetsgrupp för grön finansiering, för att lyfta det finansiella systemets roll för hållbar utveckling. Då Sveriges policy- och marknadsutveckling inom grön finansiering anses mycket intressant och relevant deltog en svensk delegation på plats på G20-arbetsgruppens arbetsmöte och policymöte i London, som hölls under slutet av mars.

I delegationen ingick tjänstemän från Regeringskansliet och ett antal ledande svenska marknadsaktörer, däribland Fjärde AP-fonden (AP4), som representerades av VD Mats Andersson.

De diskussioner som förs behandlar bland annat hur en global grön obligationsmarknad kan utvecklas och hur det globala finansiella systemet kan bidra till en grön omställning, inte minst för att mobilisera resurser för det ambitiösa klimatavtalet från Paris.

AP4:s förvaltning arbetar löpande med att bland annat utveckla och investera i olika lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer, samt bidrar med kunskap om dessa. Dessa strategier minskar exponeringen mot bolag med relativt störst koldioxidutsläpp respektive fossila reserver, vilket bedöms väsentligt minska klimatrisken i AP4:s aktieportfölj och ge möjlighet till positiv avkastning på lång sikt.

Bakgrunden är att utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser påverkar jordens klimat negativt, vilket över tid leder till en ökad medeltemperatur. AP4 anser att kostnaden för utsläppens inverkan på miljön endast i begränsad utsträckning är beaktat i dagens värdering av börsbolag och gör bedömningen att det sannolikt kommer att se annorlunda ut i framtiden.