Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Nyhet
Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till ytterligare ändringar av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler.

Den 1 januari 2019 trädde ändrade placeringsregler i kraft som innebär att AP-fondernas möjligheter att placera har ökat samt att det införts ett krav på hållbarhet i förvaltningen. Syftet med förslagen är att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten inom allokeringsmandatet illikvida tillgångar och att ge Första–Fjärde AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

I propositionen föreslås nu vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna. De nya förslagen i huvuddrag:

  • Det ska tydliggöras att Första–Fjärde AP-fonderna får göra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag och att AP-fonderna inte får ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i dessa. Röstandelsbegränsningen höjs från nuvarande 30 procent till 35 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i riskkapitalföretaget.
  • Första–Fjärde AP-fonderna ska få göra sidoinvesteringar i ett onoterat företag tillsammans med en fond som de investerat i och som också investerat i företaget.
  • Första–Fjärde AP-fonderna ska få behålla ett innehav av aktier eller andra andelar som överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i företaget vid notering av fastighetsbolag eller riskkapitalföretag.
  • Första–Fjärde AP-fonderna ska få göra investeringar i obligationer och andra fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning indirekt genom placeringar i fonder eller riskkapitalföretag och få ge lån till fastighetsbolag och onoterade riskkapitalföretag som de innehar aktier eller andra andelar i.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2020. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom propositionen.

Läs mer här