AP-fondernas etikråds årsrapport 2021: Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare

Nyhet
AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2021 och ökar transparensen ytterligare. I årsrapporten presenteras en öppnare redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Åtta förebyggande projekt har bedrivits för förbättrad hållbarhet inom svåra och utsatta branscher och 85 reaktiva bolagsdialoger har bedrivits för att bolagen ska åtgärda allvarliga incidenter och förebygga framtida incidenter.

I Etikrådets årsrapport för 2021 beskrivs AP-fondernas gemensamma påverkansarbete av utländska bolag. Samverkan mellan AP-fonderna skapar en större tyngd i dialogen med bolagen och bidrar till bättre investeringar och hållbar avkastning i AP-fondernas portföljer.

Peter Lundkvist, ordförande AP-fondernas etikråd under 2021 säger:

”Det är viktigt för Etikrådet att kunna presentera ännu mer transparent rapportering om vårt dialogarbete med bolag och branscher. Etikrådets arbete är långsiktigt och påverkansarbete inom hållbarhet kan vara svårt att kvantifiera men tack vare ett intensivt internt arbete har vi ytterligare utvecklat vår rapportering om det arbete som Etikrådet bedriver för att förbättra hållbarhetsarbetet i bolagen.”

 Åtta förebyggande projekt har drivits under några år, bl a om gruvbolag där Etikrådet sedan tre år har haft en ledande roll i att skapa en global och öppen databas. En första global standard för gruvors avfallsdammar har tagits fram och ett institut etablerades 2021 som ansvarar för att den globala standarden efterlevs av bolag.  Även arbetet med tech-giganter kring mänskliga rättigheter kan redovisa en positiv utveckling under året där nya delmål uppnåtts. Dessutom pågår viktiga påverkansprojekt såsom arbetet mot korruption samt klimatfrågan med fokus på omställningen i utsläppsintensiva sektorer.

 Etikrådets reaktiva arbete syftar till att påverka bolag att hantera och åtgärda olyckor och incidenter om dessa inträffar. Cirka 3 200 innehav i AP-fondernas portföljer har genomlysts. Vid 2021 års slut förde Etikrådet dialoger med 85 bolag som identifierats i genomlysningarna med ”bekräftad kränkning” av en internationell konvention eller där man ser ”risk för kränkning”. Av dessa bolagsdialoger handlade över hälften av alla dialoger om misstänkta brott mot mänskliga rättigheter (60%), en tredjedel avsåg affärsetik (27%) och övriga handlade om miljö (13%).

 Genom att påverka bolagen till ett mer systematiskt hållbarhetsarbete med policyer, implementering och transparens, kan Etikrådet bidra till att förhindra att incidenter sker. 3 056 bolag klarade genomlysningen utan anmärkning.

 Under 2021 påbörjades ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka Etikrådets verksamhet. Detta arbete kommer att presenteras under 2022.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i Etikrådets årsrapport för 202

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.