AP4:s remissvar - ändrade regler för AP-fonderna

AP4 har lämnat in sitt remissyttrande avseende Finansdepartementets Promemoria ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna".

AP4:s remissyttrande i sammanfattning


Ökade allokeringsmöjligheter ger bättre förutsättningar att uppfylla AP-fondernas mål

AP4 välkomnar ökad flexibilitet att allokera mellan olika tillgångsklasser:

  • att kravet på att hålla likvida och kreditvärdiga räntebärande värdepapper minskar från 30 till 20 procent av portföljen,
  • att andelen illikvida investeringar ökar från maximalt 5 till 40 procent av portföljen,
  • att kravet på att minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas externt tas bort.


Allokeringsmöjligheterna bör åtföljas av nya möjligheter till onoterade direktinvesteringar

AP4 menar att det är viktigt att de ökade allokeringsmöjligheterna kompletteras med möjligheter till direktinvesteringar i onoterade bolag och krediter. Promemorian medger inte detta vilket är olyckligt då det skulle möjliggöra mer långsiktiga och kostnadseffektiva investeringar än att bara investera indirekt i fonder. Detta är också i linje med rådande marknadstrender och praxis. Exempel på sådana onoterade investeringar är:

  • saminvesteringar i onoterade bolag, tillsammans med till exempel riskkapitalfonder, större institutionella ägare eller andra investerarkonsortier,
  • infrastrukturbolag där investeringar borde kunna ske på samma sätt som idag kan göras i fastighetsbolag, då dessa tillgångar har stora likheter och skulle innebära exponering mot ett attraktivt samhällsnyttigt investeringsområde på ett kostnadseffektivt sätt,
  • onoterade krediter, ett framväxande samhällsviktigt och investeringsmässigt attraktivt område sedan finanskrisen 2008,
  • hållbarhetsinriktade investeringsmöjligheter och -initiativ som tas idag och som i framtiden kan förväntas öka än mer. Flertalet av dessa är onoterade och därför inte investerbara enligt Promemorian.


AP4 välkomnar att hållbarhet införs i lag

AP4 välkomnar att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, samt att AP-fonderna ska fästa vikt vid en hållbar utveckling utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.


AP4 föreslår att vissa detaljreferenser i Promemorian med begränsad relevans, risk för att bli otidsenliga samt kan leda till partipolitisk styrning av AP-fonderna tas bort ur förarbetena

AP4 anser att det är mest ändamålsenligt och tillräckligt att AP-fonderna styrs av lag och beslut i riksdagen samt den svenska statens värdegrund, såsom konkretiserad i regeringsformen, FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, internationella riktlinjer som Sverige stödjer och Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.

AP4 föreslår att detaljreferenser i Promemorian till branschorgan, policyer och nationella riktlinjer tas bort ur förarbetena till framtida lag om AP-fonder, då dessa referenser har begränsad relevans, riskerar att bli otidsenliga eller kan leda till partipolitisk styrning av AP-fonderna.

Niklas Ekvall, VD, Fjärde AP-fonden
073-357 70 60
niklas.ekvall@ap4.se


AP4 remissyttrande Dnr 2017 55 Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
AP4 sammanfattning remissyttrande Ändrade regler för AP-fonderna