Förlust av biologisk mångfald påverkar bolag och deras värdekedjor i allt högre grad

Nyhet
Förlusten av biologisk mångfald beror på en överkonsumtion av naturkapital samt förstörelse av jordens resurser, vilket medför allvarliga konsekvenser för både människor och miljö samt begränsar den ekonomiska tillväxten.

Bolag och deras värdekedjor påverkas i allt högre grad av förlusten av biologisk mångfald, både genom produktionsstörningar och potentiella regelverksändringar. AP4 har därför identifierat "Levande biosfär" som ett av flera tematiska investeringsområden och arbetar bland annat med att identifiera verktyg och analysmodeller som gör det lättare att integrera biologisk mångfald i investeringsbesluten.

– Hållbarhetsdata och analysverktyg kopplade till biologisk mångfald är inte lika välutvecklade som motsvarande verktyg är för att mäta klimatomställningen. Det saknas ett standardiserat sätt att mäta biologisk mångfald på och att ta fram data, vilket gör det utmanande att integrera biologisk mångfald i investeringsbesluten, förklarar Julia Ripa, Senior Analytiker på AP4. Orsakerna är flera, Julia förklarar vidare:

Julia Ripa, Senior analytiker på AP4. Foto: Peter Knutson

– Biologisk mångfald består av flera olika lokala problem snarare än en global utmaning. Om vi jämför med klimatinvesteringar så har utsläpp av växthusgaser i en del av världen ungefär samma påverkan som utsläpp av samma mängd växthusgaser i en annan del av världen. När det gäller biologisk mångfald kan naturen skilja sig åt även lokalt. Samma påverkan kan därför få helt olika effekt, beroende på var den sker. Till exempel kan en biotop på någon plats i världen vara känslig för en viss verksamhet, medan en annan biotop på en annan plats, inte alls är lika känslig, fortsätter Julia.

En annan orsak är att begreppet biologisk mångfald adresserar flera olika subområden som exempelvis avskogning, färskvatten och liv i havet. Det bidrar också till komplexiteten att mäta och jämföra bolagens påverkan på den biologiska mångfalden samt beroendet av naturens resurser.

Därutöver ligger en stor del av problemet i bolagens värdekedja som ofta är komplex, och har många leverantörer i flera olika led över hela världen.

– Det är en utmaning för bolag och investerare att ha full kontroll och vetskap om värdekedjans alla led och underleverantörer. För oss som investerare är det viktigt att inkludera värdekedjan i bolagsanalysen för att fullt ut förstå ett bolags risk, förklarar Julia.

AP4 har gjort en kartläggning över tillgänglig data för biologisk mångfald vilket resulterade i flera slutsatser. Bland annt är inget dataverktyg är välutvecklat nog för att idag användas för investeringar inom biologisk mångfald. Däremot går utvecklingen väldigt snabbt. En del av datakällorna kan ha en hög detaljnivå, men då tenderar bredden i täckningen att vara låg och fokus är ofta på en enskild bransch. Om täckningen däremot är högre saknas precisionen.

– Vi vill stötta de bolag som gör mest för att minska sin påverkan och sitt beroende av naturen, inom varje bransch och land. Vi tror att de flesta industrier är viktiga för framtiden och vill därför inte avinvestera från en hel industri. Vi hoppas att dataleverantörer lyssnar på och samarbetar med investerare och även med varandra. Det är ett komplext och kritiskt område och samarbeten inom området bidrar till att vi hittar hållbara lösningar för framtiden, avslutar Julia.

Läs mer om AP4:s hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2023