"Låt 100 blommor blomma" - Mats Anderssons VD-ord

"För en långsiktig förvaltare är hållbarhet ett sätt att minska risker och på sikt öka avkastningen. Det finns en gammal missuppfattning att det skulle finnas en konflikt mellan avkastning och hållbarhet. Tvärtom! Jag skulle vilja säga att: - Inget företag eller organisation kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan." Så skriver Mats Andersson i sitt VD-ord i AP4:s Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2014/2015 som publicerades den 22 december. Läs hela hans VD-ord nedan.

AP4 har sedan det nya pensionssystemet start för snart 15 år arbetat med olika hållbarhetsfrågor. Vi har sedan fem år tillbaka arbetat med två huvudområden – ägarstyrning och klimatförändringar.

Låt mig ge några konkreta exempel på hur detta arbete bedrivs i vardagen och på vilket sätt detta har påverkat AP4:s risker och avkastning.

Ägarstyrning driver på sikt lönsamhet

Hur ett bolag styrs är kanske den viktigaste utgångspunkten för att driva hållbarhet. I Sverige är det en självklarhet att ägarna i slutändan är ansvariga för hur ett bolag uppträder. Uppdagas missförhållanden måste ägarna gripa in och man gör det naturligtvis utifrån tanken att bolaget och dess intressenter annars skulle skadas.

En tydlig ägarstyrningsmodell med en klar rollfördelning mellan ägare, styrelse, ledning och revisorer är något att sträva efter, bevara och utveckla. När man som i Sverige har ett stort inslag av kontrollägare, som tar rollen att dessutom vara långsiktiga, är detta en stor fördel.

Att den svenska börsen över tid utvecklats bättre än omvärlden mätt som ett världsindex tror jag kan tillskrivas just kombinationen av ägarstyrningsmodell och ägarstruktur. AP4 har, genom att ha en tredjedel av aktieportföljen placerad i svenska aktier, skapat ett mervärde under de senaste 15 åren på drygt 25 miljarder kronor. Det utfallet hade vi inte haft om AP4:s investeringar i svenska bolag hade motsvarat Sveriges andel i ett världsindex, nämligen en procent.

AP4 har under hela de 40 år fonden funnits tagit en aktiv del i att utveckla och försvara den "svenska modellen". Det har AP4 gjort genom att bland annat arbeta i valberedningar, självregleringsorgan och aktivt drivit opinion i viktiga frågor.

Under 2015 var AP4 en av fyra svenska institutioner som drev fram en förändring av ägandet kring den så kallade "Industrivärdensfären". Där fanns en grupp bolag som hölls samman av ett korsägande sinsemellan. Detta är en struktur som i grunden är osund. Korsägande leder lätt till otydlighet om hur ansvar tas och delegeras. Ena dagen är du "chef", nästa dag är du "underordnad". Att attestera varandras räkningar är ett annat mindre lyckat inslag.

Med glädje kan konstateras att institutionernas tydliga ställningstagande i slutändan bidrog till att i grunden ändra strukturen i denna grupp av bolag i rätt riktning. Även om det fortfarande finns inslag av korsägande har ett flertal steg tagits för att skapa en sund struktur och förhoppningsvis kultur.

Att driva och engagera sig i så kallade ägarfrågor ger sällan några snabba vinster som förvaltare. Däremot är det viktigt att vi institutioner tar denna uppgift på allvar. Det är sådant arbete som bidrar till att Sverige förhoppningsvis kan fortsätta att leverera en överavkastning jämfört med en passiv global index förvaltning.

Klimatet i fokus inför miljömötet i Paris

För snart fem år sedan gjorde AP4 valet att försöka minska den risk som klimatförändringen är för oss som investerare och ägare. Till min stora förvåning var det vid den tidpunkten få pensionsfonder som över huvud taget funderade kring klimatet som en risk. Den allmänna uppfattningen var att risk för en pensionsfond definieras i mått som ofta tar sin utgångspunkt i olika volatilitetsmått.

För en pensionsfond som AP4 är dock prisfluktuationer ett dåligt mått på risk, eftersom vi inte har något solvenskapital att skydda från en dag till en annan. Hela det regelverk som växer fram för pensionsfonder driver olyckligtvis fonderna att bli mer kortsiktiga. Detta trots att behovet av långsiktighet aldrig varit större och att uppdraget i grunden borde vara att placera på lång sikt och inte bry sig om kortsiktiga fluktuationer.

Klimatet och de hot som finns i form av temperaturhöjningar representerar i min värld en reell risk, det vill säga något som kan leda till en permanent kapitalförlust. Enligt den senaste IPCC rapporten (Intergovernmental Panel on Climate Change) är sannolikheten för en temperaturhöjning med 6 grader 1,6 procent. Den risken tycks vi vara villiga att ta! Om vi översätter det till flygindustrin, och sannolikheten för att ett flygplan skulle krascha, innebär det att 1 500 plan skulle störta varje dag. Ingen med den informationen skulle någonsin sätta sig i ett flygplan igen. Vi är alltså beredda att ta risker med klimatet som vi aldrig skulle utsätta oss för privat.

AP4:s strategi för att hantera denna risk har sedan fyra år varit att försöka minska koldioxidavtrycket i vår aktieportfölj. Vi väljer systematiskt bort de bolag som sköter sig sämst i detta avseende och vi gör det bransch för bransch. Metoden innebär att vi i praktiken inte tar någon större risk vad gäller avkastning men sänker risken i portföljen. Än en gång har det visat sig att valet att prioritera hållbarhet inte betyder att man ger upp avkastning. Tvärtom!

Vid klimatmötet i New York i september 2014 var AP4 en av fyra initiativtagare till en koalition Portfolio Decarbonazation Coalition (PDC). Vi lovade att försöka samla pensionskapital till ett värde om 100 miljarder dollar, som skulle vara placerade i olika strategier där målet var att minska och belysa klimatfrågan.

Till min stora glädje kan jag konstatera att koalitionen, efter rapportperiodens slut, har överträffat sitt mål och nu samlat ett 25-tal pensionsfonder som tillsammans representerar 2,2 trillioner dollar och av dessa är 230 miljarder dollar investerade i olika strategier med syfte att minska klimatrisken. Detta visar med all tydlighet att pensionsfonder världen över börjar ta klimatfrågan på allvar. Finanssektorn måste spela en väsentlig roll om världen ska klara av hålla sig inom det uppsatta målet om maximalt +2 grader.

Hållbarhet i förvaltningen

Hållbarheten är sedan flera år en fullt integrerad del i vår förvaltningsorganisation, vilket är en förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas framgångsrikt.

AP4 försöker dessutom vidga begreppet och strategierna runt hållbarhet. Sedan flera år tillbaka är AP4 en aktiv och drivande kraft inom så kallade Gröna obligationer. Det är en snabbt växande finansieringskälla för bolag, kommuner och organisationer. Den kräver att det finns långsiktiga aktörer som bidrar till att standarder och produkter utvecklas.

Vidare har AP4, efter rapportperioden under hösten, varit med som förste investerare i en fond som utifrån barnens rättigheter försöker hitta bolag som är föredömen. Det är nog uppenbart för de flesta att hållbarhet är ett mångfacetterat ämne. Det finns inte en enda väg eller strategi för att hantera dessa frågor. Jag tror det är viktigt att vi försöker låta "100 blommor blomma"!

Mats Andersson, VD