Nyheter och pressmeddelanden

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

 • Pressmeddelande

  AP4 tar hem fem fina utmärkelser vid IPE Awards 2020

  AP4 är mycket glada över att ha tagit hem så många som fem priser vid IPE Awards 2020. AP4 belönades i kategorierna Best Pension Fund Sweden, Pension Governance & Administration, Equities, Passive Managment och Factor Investing.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd får prestigefyllt pris för gruvprojekt

  AP-fondernas etikråd har tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond vunnit Stewardship Project of the Year Award för sitt projekt att säkra världens gruvdammar. Priset delas ut av den FN-stödda organisationen PRI - Principles for Responsible Investment (PRI).

 • Nyhet

  AP4 positiva till utökade investeringsmöjligheter med anledning av covid-19

  AP4 har lämnat remissyttrande avseende promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)”. AP4 ställer sig positiv till förslaget som tillfälligt och med anledning av covid-19 höjer ägarandelsbegränsningen från 10 till 15 procent.

 • Pressmeddelande

  Stämmosäsongsrapport 2020: AP4 aktiv ägare i turbulent miljö

  Som långsiktig och engagerad ägare innebär ägarstyrningsarbetet för AP4 att ta ansvar för och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger en långsiktigt hållbar avkastning. Inför stämmosäsongen 2020 har AP4 arbetat i 38 valberedningar, röstat på 82 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

 • Pressmeddelande

  Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 2020

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

 • Nyhet

  Hållbara steg för AP-fonderna under 2019

  AP-fonderna har under 2019 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. 2019 togs också flera viktiga steg mot ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnades till riksdagen den 28 maj.

 • Nyhet

  Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

 • Pressmeddelande

  AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna

  Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

 • Nyhet

  AP-fondernas samlade resultat uppgick till 236 miljarder kronor

  AP-fondernas (AP1-AP4) resultat för 2019 är det högsta hittills och därmed kan fonderna starkt bidra till pensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Det skriver AP-fonderna i ett gemsamt pressmeddelande idag.

 • Pressmeddelande

  AP4 redovisar rekordresultat för 2019

  Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

 • Nyhet

  Globalt samarbete för säkrare avfallsdammar

  Sedan gruvdammsolyckan i Brumadinho i Brasilien 2019 som ledde till stor miljöförstörelse och stora tragiska konsekvenser där 270 människor miste livet, har Etikrådet tillsammans med Engelska Kyrkans pensionsfond och investerare över hela världen arbetat för och ställt krav på ökad säkerhet för gruvors avfallsdammar.