Nyheter och pressmeddelanden

 • Nyhet

  Etikrådet använder dialog som främsta verktyg

  Genom AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) används dialoger med bolag som ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetet med hållbarhet och skapa förändring. Dialoger förs både i reaktivt och proaktivt syfte, med utgångspunkt att bolagen ska förbättra styrning av den egna verksamheten.

 • Nyhet

  Investerare tar Volkswagen till domstol

  Volkswagen har vid upprepade tillfällen motarbetat förslag från aktieägare om transparens kring klimatlobbying. AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tar därför bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares rättigheter i Tyskland.

 • Nyhet

  Tematiska investeringar med fokus på resursintensiva sektorer

  Jan Petersson, Senior Portföljförvaltare på AP4, har som uppdrag att investera i resursintensiva branscher och bolag samtidigt som arbetet bidrar till klimatomställningen. Visst kan det låta motsägelsefullt och här ger han AP4:s syn på investeringsprocess och ägarstyrning som gör viktig skillnad för både bolag och miljö på ett långsiktigt och hållbart sätt.

 • Pressmeddelande

  Ett turbulent och utmanande första halvår 2022

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

 • Nyhet

  Regeringens utvärdering av AP-fonderna

  AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt har uppfyllt målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråds årsrapport 2021: Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2021 och ökar transparensen ytterligare. I årsrapporten presenteras en öppnare redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Åtta förebyggande projekt har bedrivits för förbättrad hållbarhet inom svåra och utsatta branscher och 85 reaktiva bolagsdialoger har bedrivits för att bolagen ska åtgärda allvarliga incidenter och förebygga framtida incidenter.

 • Pressmeddelande

  Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.