Nyheter och pressmeddelanden

 • AP4 skriver på upprop som stödjer Parisöverenskommelsen

  AP4 är en av 415 investerare som har skrivit på uppropet Global Investor Statement som uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas Etikråd har rekommenderat exkludering av cannabisbolag

  Kanada legaliserade Cannabis i oktober 2018. Cannabis är sedan tidigare tillåtet för medicinskt bruk i Kanada. När den nya lagen trädde i kraft blev produktion, försäljning och konsumtion av cannabis tillåtet för privat bruk. Etikrådet har tagit fram ett ställningstagande kring investeringar i narkotiska preparat.

 • Nyhet

  Jenny Askfelt Ruud talade på Svenska Institutet

  Den 6 december höll Jenny Askfelt Ruud, Head of Alternative Investments, ett föredrag på Svenska Institutet som kretsade kring hur den finansiella sektorn kan vara en drivkraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

 • Pressmeddelande

  AP4 stödjer FN-initiativ för att göra investeringar tobaksfria

  Redan 2016 fattade AP4 affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag, eftersom vi bedömer att stigande långsiktiga risker kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Nu ansluter sig AP4 till initiativet Tobacco-Free Finance Pledge, vars syfte är att lyfta fram finansiella institutioner som beslutat att inte investera i tobaksbolag och uppmuntrar andra att göra detsamma.

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar Stämmosäsongsrapport för 2018

  Som långsiktig och engagerad ägare agerar AP4 med målet att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas, förbättras och bedrivs ansvarsfullt och transparent. Det skapar förutsättningar för att bolagen blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning.

 • TCFD publicerar sin första statusrapport

  AP4 stödjer Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Nu har de publicerat sin första statusrapport, vilken du kan läsa mer om nedan.

 • AP4:s fondkapital ökade till 367 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor under första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,8 procent efter kostnader (3,9 procent före kostnader). Det överträffar både fondens medelfristiga och långsiktiga avkastningsmål. Under första halvåret 2018 har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

 • AP4 rustar sig för nya investeringsmöjligheter

  Förändringarna av AP-fondernas placeringsregler står nu för dörren. Dessa förändringar avses genomföras i två steg, varav steg ett ska träda i kraft 1 januari 2019 och steg två förväntas träda i kraft 1 juli 2019. Det innebär ökade möjligheter till onoterade investeringar och är en välkommen modernisering av nuvarande regler som nu är nästan 20 år gamla.

 • Fjärde AP-fonden slutför försäljning av drygt 20 kolbolag

  Fjärde AP-fonden har slutfört försäljningen av drygt 20 kolbolag ur den globala aktieportföljen. Försäljningen innebär att Fjärde AP-fonden nu reducerar koldioxidavtrycket i aktieportföljen till cirka 57 procent av vad det är för ett brett globalt aktieindex*.

 • AP4 publicerar klimatrapport enligt TCFD:s rekommendationer

  Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) en klimatrapport enligt TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer. Rapporten följer TCFD:s fyra tematiska områden: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mått och mål. Därutöver redovisas exempel på AP4:s klimatrelaterade risker och möjligheter.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland annat omfattat samtal och möten med bolag rörande korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem i flera industrier och där AP-fonderna som aktiva ägare arbetat för att åstadkomma positiva förändringar.

 • AP4:s fondkapital ökade till 356,6 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 30,1 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 356,6 miljarder kronor under 2017. Avkastningen uppgick till 9,1 procent efter kostnader (9,2 procent före kostnader) och AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet. Under året har netto 7,4 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.