Nyheter och pressmeddelanden

 • Nyhet

  IPE Awards: AP4 tar hem pris i två kategorier

  I konkurrens med över 400 bidrag från olika pensionsbolag i Europa tilldelades AP4 dubbla priser i två olika kategorier samt nominerades i två ytterligare kategorier. Utmärkelserna tillkännagavs under IPE Awards-galan i Köpenhamn.

 • Nyhet

  Öppet brev mot avskogning av Amazonas

  Öppet brev stöder Amazonas Soy Moratorium mot avskogning. Globala matleverantörer och investerare, däribland AP4, stöder fortsatt avskogningsfri soya- och boskapsproduktion i Amazonas.

 • Nyhet

  AP4 välkomnar lagrådsremissen för steg två avseende ändrade placeringsregler

  Fjärde AP-fonden välkomnar att Pensionsgruppen och Finansdepartementet i lagrådsremissen ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna” har tagit hänsyn till ett antal av de synpunkter som inkom från remissinstanser avseende promemorian ”Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna Fi2017/02972/FPM”, vilken presenterades i juli 2019.

 • Nyhet

  Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi Holding

  Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge.

 • Nyhet

  Ett långsiktigt perspektiv gör oss till en attraktiv ägare

  Att vara en betydande aktieägare på den svenska marknaden och ha goda möjligheter till dialog och insyn i de bolag vi investerar i. Det är en del av svaret på varför AP4 är framgångsrika som aktieägare, menar Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på AP4.

 • Nyhet

  Klimatrisk i ett investeringsperspektiv

  Marcus Svedberg, investeringsstrateg på AP4, förklarar varför det är viktigt med klimatscenarioanalys och vilka risker och möjligheter klimatomställningen kan medföra.

 • Nyhet

  AP4:s hållbarhetsambitioner

  Inom kapitalförvaltning är FN:s hållbarhetsmål viktiga bland annat för att stimulera till investeringar som bidrar till lösningar av stora globala problem. För att bidra till FN:s hållbarhetsmål arbetar AP4 i huvudsak med två fokusområden i förvaltningen: klimat och miljö som det ena området och ägarstyrning som det andra.

 • Nyhet

  Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

  Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar stämmosäsongsrapport för 2019

  Idag publicerar AP4 sin Stämmosäsongsrapport för 2019. Rapporten sammanfattar hur vi under stämmosäsongen våren 2019 har utövat vårt aktiva ägande genom att vara representerad i valberedningar, föra dialog med bolag och övriga ägare samt genom att rösta på bolagsstämmor

 • Pressmeddelande

  Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad

  Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

 • Pressmeddelande

  Nya problemområden i fokus för Etikrådet under 2018

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag. Andra områden i fokus har varit oljebolagens långsiktiga klimatarbete, avskogningen i Sydamerika och gruvdammar i Brasilien.

 • Nyhet

  Niklas Ekvall på Fiduciary Investors Symposium

  Niklas Ekvall har deltagit i en paneldebatt på årets Fiduciary Investors Symposium. Temat för paneldebatten var Climate Change Integration och förutom Niklas deltog även Salwa Boussoukaya-Nasr, CIO på den franska fonden Fonds de réserve pour les retraites.

 • Nyhet

  AP-fondernas Etikråd driver översyn av standard för avfallsdammar

  Engelska kyrkans pensionsfond och AP-fondernas etikråd kommer att företräda investerare genom branschorganisationen PRI (Principles for Responsible Investment) i ett gemensamt initiativ med ICMM (International Council on Mining & Metals) och FN (UN Environment Programme) med målet att skapa en internationell standard för avfallsdammar vid gruvor.

 • Pressmeddelande

  Ett turbulent år, men aktiv förvaltning levererade

  Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd rekommenderar exkludering av bolaget Vale S A

  Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien brustit, vilket resulterat i många omkomna och omfattande miljöpåverkan. AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Fokus har i första hand handlat om att säkerställa att bolaget tog ansvar för olyckan men också att bolaget genomförde översyn av övriga avfallsdammar i verksamheten.

 • Pressmeddelande

  Fjärde AP-fonden ökar hållbarhetsambitionerna – väljer bort kärnvapen och oljesand

  Fjärde AP-fonden (AP4) har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. AP4 ligger idag i framkant internationellt och premierades bland annat nyligen som den ledande pensionsfonden i världen inom klimatområdet. AP4:s uppfattning är att hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för framgångsrik förvaltning. Genom att ta ansvar som ägare och minska klimatriskerna i portföljen kan AP4 bidra till en högre långsiktig hållbar avkastning.