Nyheter och pressmeddelanden

 • Nyhet

  Utmärkelser till AP4 vid IPE Awards 2023

  AP4 vann tre utmärkelser vid prisceremonin vid IPE Conference & Awards i Wien den 28 november: Portfolio Construction & Diversification, Public Pension Fund samt Long-Term Investment Strategy.

 • Nyhet

  AP3 och AP4 säkrar ett effektivt systemstöd för framtiden

  Tredje och Fjärde AP-fonden (AP3 och AP4) annonserar idag startskottet för en upphandlad moderniserad och effektiviserad helhetslösning som ska ersätta fondernas många system och komplexa systeminfrastruktur. AP-fonderna kommer med vald leverantör att implementera en framtidsäkrad helhetslösning - från analys och portföljhantering till finansiell bokföring - för att säkra fondernas samlade process- och systembehov.

 • Pressmeddelande

  Försiktig stabilisering första halvåret 2023

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2023 uppgick till 6,0 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2023 till 485,6 miljarder kronor, att jämföra med 460,5 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev 27,7 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,6 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet.

 • Nyhet

  Pris till AP4: Sovereign wealth fund of the year 2023

  Sustainable Investment Awards 2023 utsåg AP4 till "Sovereign wealth fund of the year 2023". Priset delas ut av The Environmental Finance Sustainable Company Awards som varje år uppmärksammar bolag inom alla sektorer som är både ledande och drivande i arbetet mot att nå en hållbar framtid.

 • Nyhet

  Regeringens utvärdering av AP-fonderna 2022

  Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. Utvärderingen konstaterar att under 2022 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

 • Nyhet

  Fokus på: Att kombinera kvantitativ ansats med fundamental analys

  Sedan 2020 har AP4 byggt upp ett team för fundamentalt bolagsurval i resursintensiva sektorer. Teamets arbete går ut på att identifiera bolag inom sektorerna som dels är exponerade mot långsiktiga trender men som också är ledande utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom respektive sektor.

 • Nyhet

  Fokus på: I en tid när energifrågan ställs på sin spets

  Det senaste året har varit utmanade på finansmarknaderna. Förutom stora och snabba förändringar i realräntorna har prissättningen på energimarknaderna varit extremt volatil efter utbrottet av kriget i Ukraina, ett krig som förutom allt mänskligt lidande dessutom förändrat spelreglerna för världens energiförsörjning radikalt.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd leder samarbete för att engagera techjättar

  AP-fondernas etikråd (AP1, AP2, AP3 och AP4) har organiserat en grupp institutionella investerare med 6,4 biljoner euro i sammanlagt förvaltat kapital för att samarbeta med techbolag i syfte att stärka deras hantering av risker och påverkan på mänskliga rättigheter.

 • Nyhet

  Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

  Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

 • Pressmeddelande

  Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens

  2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.